Про внесення змін до Закону України
"Про передачу об'єктів права державної та
комунальної власності"
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 5, ст.35 )

 

     З метою створення сприятливих умов для господарювання суб'єктів підприємницької діяльності, які утримують об'єкти соціальної інфраструктури, збереження функціонального призначення цих об'єктів Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     I. Внести до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" ( 147/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 34, ст. 228) такі зміни:
 

     1. Доповнити Закон новими статтями 4-1 та 4-2 такого змісту:
 

     "Стаття 4-1. Особливості передачі об'єктів соціальної інфраструктури
 

     1. Передача об'єктів соціальної інфраструктури здійснюється у порядку, встановленому цим Законом, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.
 

     2. Ініціатива щодо передачі об'єктів соціальної інфраструктури у комунальну власність може виходити відповідно від органів, визначених статтею 3 цього Закону, підприємств, а також господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації).
 

     3. Рішення щодо передачі об'єктів соціальної інфраструктури у комунальну власність приймаються органами, уповноваженими управляти державним майном, самоврядними організаціями за згодою відповідних сільських, селищних, міських, районних у містах рад, а у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст - за згодою районних або обласних рад.
 

     Пропозиції щодо передачі об'єктів соціальної інфраструктури, які належать підприємствам, погоджуються з цими підприємствами, а щодо передачі об'єктів соціальної інфраструктури, споруджених за рахунок коштів підприємств, - також з трудовими колективами цих підприємств. Пропозиція вважається погодженою з трудовим колективом підприємства за наявності рішення загальних зборів трудового колективу, прийнятого більшістю голосів від числа працівників підприємства.
 

     У разі, якщо передача об'єктів соціальної інфраструктури у комунальну власність викликає необхідність залучення коштів державного бюджету на утримання та ремонт цих об'єктів, пропозиції щодо такої передачі погоджуються з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями виходячи з пріоритетів першочерговості поетапної передачі об'єктів соціальної інфраструктури, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
 

     Стаття 4-2. Фінансування видатків, пов'язаних з утриманням об'єктів соціальної інфраструктури
 

     1. Видатки місцевих бюджетів, пов'язані з утриманням і капітальним ремонтом об'єктів соціальної інфраструктури, переданих у комунальну власність, протягом бюджетного року, в якому здійснено передачу, фінансуються з бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за рахунок трансфертів, передбачених у державному бюджеті на ці цілі, та пайової участі підприємств, господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), у розмірі 30 відсотків суми їх витрат на утримання об'єктів соціальної інфраструктури за відповідний період минулого року.
 

     Порядок перерахування та використання трансфертів з Державного бюджету України, передбачених на фінансування видатків, пов'язаних з утриманням і капітальним ремонтом об'єктів соціальної інфраструктури, переданих у комунальну власність, визначається Кабінетом Міністрів України.
 

     Порядок залучення і використання коштів підприємств, господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що спрямовуються на утримання об'єктів соціальної інфраструктури, визначається в угодах, які укладаються між підприємствами, господарськими товариствами, створеними у процесі приватизації (корпоратизації), та відповідним органом місцевого самоврядування.
 

     2. Починаючи з бюджетного року, наступного за роком передачі об'єктів соціальної сфери у комунальну власність, видатки, пов'язані з утриманням цих об'єктів, фінансуються з бюджетів сіл, селищ, міст, районів у містах (у разі передачі об'єктів соціальної інфраструктури у власність їх територіальних громад) або з обласних чи районних бюджетів (у разі передачі об'єктів соціальної сфери у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст).
 

     Видатки місцевих бюджетів, пов'язані з утриманням об'єктів соціальної інфраструктури, враховуються під час визначення нормативів відрахувань від загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя".
 

     2. Преамбулу Закону викласти у такій редакції:
 

     "Цей Закон визначає основні засади передачі об'єктів права державної власності у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах або у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, а також об'єктів права комунальної власності у державну власність".
 

     3. Статтю 1 викласти в такій редакції:
 

     "Стаття 1. Сфера застосування Закону
 

     Цей Закон регулює відносини, пов'язані з передачею об'єктів права державної власності у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах або у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, а також об'єктів права комунальної власності у державну власність.
 

     Дія цього Закону поширюється на об'єкти права державної та комунальної власності, у тому числі передані в безоплатне користування самоврядним установам і організаціям або в оренду.
 

     Безоплатна передача у державну або комунальну власність об'єктів права інших форм власності може регулюватися положеннями цього Закону, якщо інше не передбачено законом або рішеннями відповідних місцевих рад".
 

     4. У статті 2:
 

     частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 

     "житловий фонд та інші об'єкти соціальної інфраструктури (далі - об'єкти соціальної інфраструктури), які перебувають у повному господарському віданні чи оперативному управлінні державних підприємств, установ, організацій (далі - підприємств) або не увійшли до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації)";
 

     частину другу викласти у такій редакції:
 

     "2. Не можуть бути об'єктами передачі з державної у комунальну власність підприємства, що здійснюють діяльність, передбачену частинами першою та другою статті 4 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ), а також казенні підприємства".
 

     5. Статтю 4 викласти в такій редакції:
 

     "Стаття 4. Прийняття рішень про передачу об'єктів права державної власності у комунальну власність
 

     1. Передача об'єктів з державної у комунальну власність здійснюється за рішенням:
 

     Кабінету Міністрів України - щодо об'єктів, визначених у абзацах другому, третьому, п'ятому частини першої статті 2 цього Закону;
 

     органів, уповноважених управляти державним майном, самоврядних організацій - щодо об'єктів, визначених у абзацах четвертому та шостому частини першої статті 2 цього Закону.
 

     2. Передача об'єктів з державної у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах здійснюється за наявності згоди відповідних сільських, селищних, міських, районних у містах рад, якщо інше не передбачено законом, а у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст - за наявності згоди районних або обласних рад, якщо інше не передбачено законом.
 

     3. Пропозиції щодо передачі об'єктів з державної у комунальну власність, яка здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погоджуються з:
 

     органом, уповноваженим управляти державним майном, або відповідною самоврядною організацією;
 

     центральними органами виконавчої влади, визначеними Кабінетом Міністрів України;
 

     державним органом приватизації;
 

     підприємством - щодо передачі структурних підрозділів підприємства та окремого індивідуально визначеного майна, закріпленого за таким підприємством, а також з трудовим колективом підприємства - щодо майна, закріпленого за таким підприємством, об'єктів соціальної інфраструктури, споруджених за рахунок коштів такого підприємства.
 

     4. У разі, якщо передача об'єктів з державної у комунальну власність здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, пропозиції щодо передачі зазначених об'єктів погоджуються ініціаторами такої передачі, зазначеними у статті 3 цього Закону, та подаються до Міністерства економіки України.
 

     У пропозиціях зазначаються:
 

     у разі передачі підприємства - його найменування, місцезнаходження, найменування органу, що здійснює функції з управління майном підприємства, стан приватизації (корпоратизації) підприємства, у разі прийняття рішення про його приватизацію (корпоратизацію), на поточний момент;
 

     у разі передачі закріпленого за підприємством майна - назва майна, його місцезнаходження (для будівель і споруд), найменування підприємства, його місцезнаходження, найменування органу, що здійснює функції з управління майном підприємства.
 

     Міністерство економіки України на підставі пропозицій, внесених із дотриманням вимог цього Закону, готує і подає за погодженням з Міністерством фінансів України та Фондом державного майна України проекти відповідних рішень Кабінету Міністрів України.
 

     5. Пропозиції щодо передачі об'єктів, визначених у абзаці четвертому частини першої статті 2 цього Закону, з державної у комунальну власність, яка здійснюється за рішенням органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій, погоджуються з Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України та Фондом державного майна України, а також з підприємством".
 

     6. У статті 5:
 

     абзац другий частини першої викласти у такій редакції:
 

     "сільських, селищних, міських, районних у містах рад - щодо об'єктів права комунальної власності відповідних територіальних громад";
 

     частину четверту викласти у такій редакції:
 

     "4. Пропозиції щодо передачі об'єктів з комунальної у державну власність, яка здійснюється без отримання згоди Кабінету Міністрів України, погоджуються відповідно до абзаців третього та четвертого частини третьої статті 4 цього Закону, а також з підприємством".
 

     7. Абзац другий частини другої статті 6 викласти в такій редакції:
 

     "виконавчий орган відповідної сільської, селищної, міської, районної у місті ради, якщо інше не передбачено законом, - у разі передачі об'єктів у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах".
 

     8. Частину третю статті 7 викласти у такій редакції:
 

     "3. Об'єкти соціальної інфраструктури передаються разом з майном підприємств, що обслуговували ці об'єкти, у тому числі основними фондами, ремонтно-будівельними базами, майстернями, транспортними засобами, прибиральною технікою, в частині, що визначається комісією з питань передачі об'єктів, яка здійснює передачу.
 

     Разом з житловим фондом передаються вбудовані і прибудовані приміщення, зовнішні мережі електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення, а також будівлі, призначені для обслуговування цього фонду (бойлерні, котельні, каналізаційні та водопровідні споруди, обладнання тощо)".
 

     II. Прикінцеві положення
 

     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 

     2. Кабінету Міністрів України:
 

     забезпечити протягом 1999-2001 років передачу у комунальну власність всіх об'єктів соціальної інфраструктури, які перебувають у повному господарському віданні або оперативному управлінні підприємств або не увійшли до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);
 

     передбачати у проектах Державного бюджету України на 2000 і 2001 роки трансферти бюджетам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на капітальний ремонт та утримання об'єктів соціальної інфраструктури, що передаватимуться у комунальну власність протягом цих років відповідно до цього Закону.
 

     3. У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України ( 254к/96-ВР ) дія Указу Президента України від 15 червня 1999 року N 648/99 "Про прискорення передачі об'єктів соціальної інфраструктури права державної власності у комунальну власність".

 

 Президент України                                         Л.КУЧМА

 м. Київ, 15 грудня 1999 року
          N 1294-XIV