ВИМОГИ 
до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа

Загальні положення

1. Ці вимоги встановлюють порядок оформлення електронного документа, що містить відомості про результати робіт із землеустрою та оцінки земель в електронному вигляді (електронного документа), формується з метою внесення даних до Державного земельного кадастру, а також визначають набір базових лексичних та синтаксичних правил для створення електронного документа.

2. У цих вимогах терміни вживаються у такому значенні:

атрибут - складова частина елемента електронного документа, що визначає його параметри;

виконавець робіт - суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з виконання робіт із землеустрою та/або оцінки земель;

елемент - складова частина електронного документа, що є закінченою смисловою одиницею. Елемент складається з одного або кількох вкладених у нього елементів (дочірні елементи) і атрибутів;

електронний документ - електронний файл уніфікованої форми для обміну інформацією, яка використовується під час ведення Державного земельного кадастру і виконання топографо-геодезичних робіт, робіт із землеустрою та оцінки земель.

3. Зміст електронного документа формується на основі відомостей, що містяться у паперових документах, складених виконавцями робіт.

4. До електронного документа вноситься інформація про:

результати та виконавців робіт із землеустрою та оцінки земель, топографо-геодезичних робіт;

об’єкти Державного земельного кадастру;

суб’єктів земельних відносин.

5. Базовими елементами формування електронного документа є геодезичні дані (координати точок повороту меж контуру об’єкта Державного земельного кадастру), які забезпечують просторову основу інших відомостей електронного документа і можливість їх використання у Державному земельному кадастрі.

6. Формат електронного документа визначає метамову, на основі якої визначаються специфічні, предметно-орієнтовані схеми даних для кожного виду документації із землеустрою та оцінки земель.

7. Виконавець робіт заповнює ті елементи електронного документа, щодо яких він розробляє документацію із землеустрою або оцінки земель відповідно до укладених договорів.

Логічна структура електронного документа

8. Електронний документ створюється у вигляді файла формату XML у кодуванні Unicode (UTF-8).

Електронний документ повинен бути коректним (well-formed) та валідним (valid).

9. Файл складається з текстових рядків, що містять елементи та атрибути, а також їх значення. Назви елементів та атрибутів складаються з англійських літер.

10. Типи елементів можуть бути простими (simple type) або комплексними (complex type). Комплексні типи як сукупність вкладених простих та комплексних типів описуються окремими таблицями.

11. Опис логічної структури елемента електронного документа наведено в додатку 1.

12. Зміст таблиці зазначається двома рядками з відповідними назвами “<Розташування елемента>” та “<Назва елемента>”.

13. У першому рядку змісту таблиці “<Розташування елемента>” зазначається розташування елемента в дереві XML схеми електронного документа у такому вигляді:

“<Назва кореневого елемента>/

<Назва дочірнього елемента першого рівня>/…/

<Назва дочірнього елемента N рівня>/”,

де N = 1, …, p; р - натуральне число.

14. Назва кореневого елемента електронного документа (UkrainianCadastralExchangeFile) зазначається в кожній таблиці опису структури елемента електронного документа.

15. У другому рядку змісту таблиці “<Назва елемента>” зазначаються назви дочірніх елементів відповідних рівнів - “<Назва дочірнього елемента N рівня>” та його скорочений опис українською мовою - “<Анотація дочірнього елемента N рівня>”.

16. Таблиця має кілька стовпчиків, що об’єднані під назвою “Склад елемента”, в яких зазначаються назви дочірніх елементів відповідних рівнів - “<Назва дочірнього елемента M рівня дочірнього елемента N рівня>” (де M = 1,…,k; k - натуральне число), їх типи - “<Тип дочірнього елемента M рівня дочірнього елемента N рівня>” та анотації - “<Анотація дочірнього елемента M рівня дочірнього елемента N рівня>” в такій послідовності:

у першому стовпчику - дочірні елементи першого рівня;

у другому - другого рівня.

Кількість рівнів дочірніх елементів може бути різною.

17. В останньому стовпчику таблиці під назвою “Додаткова інформація” зазначаються у разі необхідності додаткового опису наведених дочірніх елементів посилання на таблиці, які описують комплексні типи дочірніх елементів та інші елементи.

18. Перетини стовпчиків та рядків таблиці є полями таблиці.

Структура електронного документа

19. Структура електронного документа складається із службової та інформаційної частин. 

20. Службова частина (AdditionalPart) використовується для формування і обміну інформацією про реквізити електронного документа та виконавця робіт і складається з:

інформації про електронний документ;

інформації про осіб, які сформували, здійснили коригування даних електронного документа.

21. Інформаційна частина (InfoPart) використовується для обміну інформацією про об’єкти Державного земельного кадастру і їх метричні відомості та складається з:

метричної інформації електронного документа;

територіальної зони (групи об’єктів Державного земельного кадастру);

кадастрової зони;

кадастрового кварталу.

Інформація про електронний документ

22. Опис елемента “Інформація про електронний документ” (ServiceInfo) наведено в додатку 2.

23. Елемент “Інформація про електронний документ” (ServiceInfo) складається з таких елементів, в яких зазначаються:

1) в елементі “Ідентифікація електронного документа” (FileID) - дата формування електронного документа (FileDate) та його унікальний ідентифікатор (FileGUID).

Датою формування електронного документа є момент внесення всіх обов’язкових та опціонних даних, які одержані за результатами виконання земельнокадастрових та землеоціночних робіт та надання послуг.

Унікальний ідентифікатор електронного документа присвоюється у разі створення системи ідентифікуючих даних (ідентифікаторів);

2) в елементі “Версія формату електронного документа” (FormatVersion) - інформація про версію електронного документа у разі її присвоєння;

3) в елементі “Найменування територіального органу Держземагентства” (ReceiverName) - повне найменування територіального органу Держземагентства, який перевіряє дані електронного документа;

4) в елементі “Ідентифікатор територіального органу Держземагентства” (ReceiverIdentifier) - код територіального органу Держземагентства;

5) в елементі “Назва програмного забезпечення” (Software) - повна назва комп’ютерної програми, за допомогою якої формуються дані електронного документа;

6) в елементі “Версія програмного забезпечення” (SoftwareVersion) - версія комп’ютерної програми, за допомогою якої формуються дані електронного документа.

24. Інформація, що зазначається в елементах згідно з підпунктами 3 і 4 пункту 23 цих вимог, використовується під час проведення перевірки належності подання електронного документа на перевірку, систематизації електронних документів, з метою упорядкування даних Державного земельного кадастру, інформація, що зазначається в елементах згідно зпідпунктами 5 і 6 пункту 23 цих вимог, - для проведення аналізу ефективності програмного забезпечення під час формування даних електронних документів та для внесення пропозицій стосовно їх вдосконалення.

Інформація про осіб, які сформували, здійснили коригування даних електронного документа

25. Опис елемента “Інформація про осіб, які сформували, здійснили коригування даних електронного документа” (InfoLandWork) наведено в додатку 3.

26. Елемент “Інформація про осіб, які сформували, здійснили коригування даних електронного документа” (InfoLandWork) складається з таких елементів, в яких зазначаються:

1) в елементі “Відомості про виконавця робіт” (Executor) - відомості про особу, яка сформувала дані електронного документа, згідно з додатком 4;

2) в елементі “Опис коригувань даних електронного документа” (Actions):

в елементі “Тип дії особи щодо коригування даних електронного документа” (TypeAction) - тип такої дії для кожної зміни даних електронного документа;

в елементі “Опис дій особи щодо коригування даних електронного документа” (Action) - опис дій особи під час коригування даних електронного документа;

в елементі “Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка здійснила коригування даних електронного документа” (ExecutorName) - прізвище, ім’я та по батькові особи, яка здійснила коригування даних електронного документа;

в елементі “Посада особи” (ExecutorPosition) - посада;

в елементі “Дата коригування” (DateApproved) - дата коригування даних електронного документа.

Метрична інформація електронного документа

27. Метрична інформація електронного документа (MetricInfo) наведена у додатку 5.

28. Метрична інформація електронного документа (MetricInfo) складається з таких елементів, в яких зазначається:

1) в елементі “Система координат” (CoordinateSystem) - дані про одну із систем геодезичних координат:

система координат СК42 (шестиградусна зона) (SC42) - державна система геодезичних координат 1942 року (в шестиградусних зонах), введена в дію постановою Ради Міністрів СРСР від 7 квітня 1946 р. № 760;

система координат СК-42 (трьохградусна зона)” (SC42_3) - державна система геодезичних координат 1942 року (в трьохградусних зонах);

місцева система координат (Local) - система геодезичних координат, утворена від державної системи координат;

система координат УСК-2000 (USC2000) - державна геодезична референцна система координат УСК-2000;

система координат WGS84 (WGS84) - світова геодезична референцна система WGS-84;

система координат 1963 року (SC63) - умовна система координат 1963 року, введена в дію постановою ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 14 лютого 1963 р. № 208-76;

2) в елементі “Система висот” (HeightSystem) - інформація про спосіб розрахунку висот, який використовується під час проведення геодезичних вимірів. Такими системами є балтійська система висот (Baltic); балтійська система висот 77 (Baltic77); інша система висот (Other);

3) в елементі “Одиниці виміру” (MeasurementUnit) - інформація про одиниці виміру, які використовуються під час проведення геодезичних вимірів та/або складення планово-картографічних матеріалів (метри (М), кілометри (Km) або інші одиниці виміру (Other);

4) в елементі “Координати вузлів полігона об’єкта Державного земельного кадастру” (PointInfo) - інформація про координати вузлів полігона об’єкта Державного земельного кадастру згідно з додатком 6;

5) в елементі “Блок опису поліліній” (Polyline) зазначаються:

в елементі “Полілінії межі полігона об’єкта Державного земельного кадастру” (PL) - інформація про полілінії межі полігона об’єкта Державного земельного кадастру;

в елементі “Унікальний номер полілінії межі полігона об’єкта Державного земельного кадастру” (ULID) - унікальний номер полілінії межі полігона об’єкта Державного земельного кадастру;

в елементі “Блок опису всіх вузлів полілінії” (Points) - опис усіх вузлів полілінії;

в елементі “Посилання на UPID вузла полігона об’єкта Державного земельного кадастру” (P) - посилання на UPID - унікальний номер вузла полігона об’єкта Державного земельного кадастру;

в елементі “Довжина лінії” (Length) - довжина лінії;

6) в елементі “Закріплені вузли межі полігона об’єкта Державного земельного кадастру” (ControlPoint) - перелік вузлів полілінії (посилання на UPID вузла полігона об’єкта Державного земельного кадастру) (Р), які встановлені в натурі (на місцевості).

Територіальна зона (група об’єктів Державного земельного кадастру)

29. Елемент “Територіальна зона (група об’єктів Державного земельного кадастру)” (TerritorialZoneInfo) наведений у додатку 7.

30. В елементі “Територіальна зона (група об’єктів Державного земельного кадастру)” (TerritorialZoneInfo) зазначаються такі елементи та дані:

1) в елементі “Номер територіальної зони - обліковий номер об’єкта Державного земельного кадастру” (TerritorialZoneNumber), зокрема:

в елементі “Код територіальної зони - групи об’єктів Державного земельного кадастру” (TerritorialZoneCode) - код (тризначний) територіальної зони згідно з переліком територіальних зон, наведеним у додатку 2 до Порядку ведення Державного земельного кадастру;

в елементі “Позначення виду об’єкта Державного земельного кадастру певної групи” (TerritorialZoneID) - ідентифікатор (шестизначний) територіальної зони для використання у пошуковій системі Державного земельного кадастру згідно з переліками та класифікаторами, наведеними у додатках 3-6 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, а також номерами економіко-планувальних зон, зазначених у документації з оцінки земель (згідно з Національним стандартом № 2 “Оцінка нерухомого майна”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1442 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 44, ст. 2885), номерами зон регулювання забудови (функціональних зон), зазначених у відповідній містобудівній документації, номерами еколого-економічних зон та зон протиерозійного районування (зонування), встановлених відповідно до Порядку здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 681 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 21, ст. 1429);

в елементі “Порядковий номер об’єкта Державного земельного кадастру певної групи та виду” (TerritorialZoneShortNumber) - порядковий номер (восьмизначний) територіальної зони, який визначено за результатами робіт із землеустрою, оцінки земель чи кадастрових зйомок, складення містобудівної документації;

2) в елементі “Виконавець” (Executor) - інформація про виконавця робіт із встановлення меж територіальної зони, зокрема:

в елементі “Прізвище, ім’я та по батькові особи” (ExecutorName) - прізвище, ім’я та по батькові особи, яка підготувала документацію із землеустрою щодо встановлення меж територіальної зони;

в елементі “Посада виконавця” (ExecutorPosition) - посада особи, яка підготувала документацію із землеустрою щодо встановлення меж територіальної зони;

в елементі “Контактна інформація” (ContactInfo) - номер телефону (Phone), номер факсу (Fax), електронна адреса (Email);

3) в елементі “Відповідальна особа” (Chief), зокрема:

в елементі “Прізвище, ім’я та по батькові особи” (ChiefName) - прізвище, ім’я та по батькові відповідальної за дотримання вимог законодавства особи - виконавця робіт;

в елементі “Посада особи” (ChiefPosition) - посада відповідальної за дотримання вимог законодавства особи - виконавця робіт;

4) в елементі “Документація із землеустрою” (TechDocumentation), зокрема:

в елементі “Вид документації із землеустрою” (DocumentationType) - назва документації із землеустрою та її код згідно з додатком 8;

в елементі “Обліковий номер документації із землеустрою” (BookNumber) - номер документації із землеустрою, який присвоюється виконавцем робіт;

в елементі “Перелік документів, з яких складається документація із землеустрою” (DocumentList) - відповідно до змісту документації із землеустрою код кожного документа згідно здодатком 9, а у разі відсутності коду - повна назва документа, який містить документація із землеустрою;

в елементі “Дата складення документації із землеустрою” (DateDrafted) - дата складення документації із землеустрою;

в елементі “Дата складення акта приймання-передачі виконаних робіт” (DateSigned) - дата складення акта приймання-передачі робіт із землеустрою між виконавцем робіт і їх замовником;

5) в елементі “Державна експертиза землевпорядної документації” (DocumentExpertise), зокрема:

в елементі “Потреба у проведенні державної експертизи” (ExpertiseRequired) - відомості про проведення обов’язкової державної експертизи документації із землеустрою відповідно до Закону України “Про державну експертизу землевпорядної документації” згідно з додатком 10;

в елементі “Найменування органу Держземагентства” (Expertise Аuthority) - найменування структурного підрозділу Держземагентства або його територіального органу, який проводив державну експертизу землевпорядної документації;

в елементі “Дата висновку” (ExpertiseDate) - дата затвердження висновку державної експертизи землевпорядної документації відповідно до Закону України “Про державну експертизу землевпорядної документації”;

в елементі “Номер висновку” (ExpertiseNumber) - номер висновку державної експертизи землевпорядної документації;

6) в елементі “Затвердження документації із землеустрою” (DocumentationApproval), зокрема:

в елементі “Найменування органу” (ApprovedBy) - найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, який затвердив документацію із землеустрою;

в елементі “Дата документа” (ApprovalDate) - дата документа, яким затверджено документацію із землеустрою;

в елементі “Номер документа” (ApprovalNumber) - номер документа, яким затверджено документацію із землеустрою;

7) в елементі “Блок опису зовнішніх полігонів територіальної зони” (Externals) - відомості про зовнішні межі територіальної зони;

8) в елементі “Блок опису внутрішніх полігонів територіальної зони” (Internals) - відомості про внутрішні межі територіальної зони.

Внесення відомостей в елементи, зазначені у підпунктах 7 і 8 цього пункту, здійснюється за допомогою елемента “Межа зовнішнього (внутрішнього) полігона територіальної зони” (Boundary) згідно з додатком 11.

31. Якщо документація із землеустрою не проходила державної експертизи, елемент “Державна експертиза землевпорядної документації” (DocumentExpertise) не заповнюється.

Кадастрова зона

32. Елемент “Кадастрова зона” (CadastralZoneInfo) наведений у додатку 12.

33. Елемент “Кадастрова зона” (CadastralZoneInfo) є елементом, який використовується в Державному земельному кадастрі для швидкого доступу до інформації про кадастровий квартал та присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам, складається з таких елементів, в яких зазначаються:

1) в елементі “Номер кадастрової зони” (CadastralZoneNumber) -дванадцятизначний номер кадастрової зони;

2) в елементі “Ознака об’єкта Державного земельного кадастру” (CadastralUnit) - описова інформація про кадастрову зону (CadastralZone);

3) в елементі “Блок опису зовнішніх полігонів кадастрової зони” (Externals) - відомості про зовнішні межі кадастрової зони;

4) в елементі “Блок опису внутрішніх полігонів кадастрової зони” (Internals) - відомості про внутрішні межі кадастрової зони.

Внесення відомостей у зазначені елементи здійснюється за допомогою елемента “Межа зовнішнього (внутрішнього) полігона кадастрової зони” (Boundary) згідно з додатком 11;

5) в елементі “Блок опису кадастрових кварталів” (CadastralQuarters) зібрані всі дані про кожний кадастровий квартал (CadastralQuarterInfo), з яких складається кадастрова зона.

Кадастровий квартал

34. Елемент “Кадастровий квартал” (CadastralQuarterInfo) наведений у додатку 13.

35. Елемент “Кадастровий квартал” (CadastralQuarterInfo) використовується в Державному земельному кадастрі для швидкого доступу до інформації про земельну ділянку (її місцезнаходження, права на неї та обмеження таких прав) і складається з таких елементів і даних, в яких зазначаються:

1) в елементі “Номер кадастрового кварталу” (CadastralQuarterNumber) - тризначний номер кадастрового кварталу;

2) в елементі “Інформація про регіон” (RegionalContacts):

прізвище, ім’я та по батькові керівника органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування на дату затвердження документації із землеустрою (LocalAuthorityHead);

прізвище, ім’я та по батькові начальника територіального органу Держземагентства у районах, містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення на дату погодження документації із землеустрою (DKZRHead);

3) в елементі “Блок опису зовнішніх полігонів кадастрового кварталу” (Externals) - відомості про зовнішні межі кадастрового кварталу;

4) в елементі “Блок опису внутрішніх полігонів кадастрового кварталу” (Internals) - відомості про внутрішні межі кадастрового кварталу.

Внесення відомостей в елементи, зазначені у підпунктах 3 і 4 цього пункту, здійснюється за допомогою елемента “Межа зовнішнього (внутрішнього) полігона кадастрового кварталу” (Boundary) згідно з додатком 11;

5) в елементі “Блок опису земельних ділянок” (Parcels) - дані про кожну земельну ділянку (ParcelInfo), з яких складається кадастровий квартал.

Земельна ділянка

36. Елемент “Земельна ділянка” (ParcelInfo) наведений у додатку 14.

37. Елемент “Земельна ділянка” (ParcelInfo) складається з таких елементів:

“Місцезнаходження земельної ділянки” (ParcelLocationInfo);

“Категорія земель/Цільове призначення земельної ділянки/Вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель” (CategoryPurposeInfo);

“Форма власності на земельну ділянку” (OwnershipInfo);

“Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь” (ParcelMetricInfo);

“Блок опису всіх власників земельної ділянки” (Proprietors);

“Право користування земельною ділянкою” (LegalModeInfo);

“Реквізити документації” (TechnicalDocumentationInfo);

“Державний акт на земельну ділянку” (StateActInfo);

“Грошова оцінка земельної ділянки” (ValuationInfo);

“Блок опису оренди земельної ділянки” (Leases);

“Блок опису суборенди земельної ділянки” (Subleases);

“Блок опису всіх обмежень земельної ділянки” (Restrictions);

“Блок опису всіх угідь земельної ділянки” (LandsParcel);

“Блок опису всіх суміжників земельної ділянки” (AdjacentUnits).

38. Елементи, зазначені у пункті 37 цих вимог, мають свій перелік елементів і даних, які характеризують земельну ділянку та права на неї як на об’єкт земельних відносин.

Місцезнаходження земельної ділянки

39. Елемент “Місцезнаходження земельної ділянки” (ParcelLocationInfo) наведений у додатку 15.

40. Елемент “Місцезнаходження земельної ділянки” (ParcelLocationInfo) складається з таких елементів і даних, в яких зазначаються:

1) в елементі “Регіон” (Region) - назва адміністративно-територіальної одиниці;

2) в елементі “Назва населеного пункту” (Settlement) - назва міста, селища, села без урахування належності земельної ділянки до земель населеного пункту чи її розташування за межами населеного пункту;

3) в елементі “Назва району” (District) - назва району, в якому розташовано населений пункт;

4) в елементі “Відношення до населеного пункту” (ParcelLocation) - належність земельної ділянки до земель в межах населеного пункту (Urban) або інформація про те, що земельна ділянка розташована за межами населеного пункту (Rural);

5) в елементі “Адреса земельної ділянки” (ParcelAddress) - місцезнаходження земельної ділянки. У разі коли земельна ділянка розташована в межах населеного пункту, зазначений елемент складається з таких елементів:

“Тип (вулиця, проспект, провулок)” (StreetType);

“Назва вулиці” (StreetName);

“Номер будинку” (Building);

“Номер корпусу” (Block);

6) в елементі “Блок додаткової інформації” (AdditionalInfoBlock) - вся необхідна додаткова інформація (AdditionalInfo) про місцезнаходження земельної ділянки.

Категорія земель/Цільове призначення земельної ділянки/Вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель

41. Елемент “Категорія земель/Цільове призначення земельної ділянки/Вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель” (CategoryPurposeInfo) наведений удодатку 16.

42. Елемент “Категорія земель/Цільове призначення земельної ділянки/Вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель” (CategoryPurposeInfo) складається з таких елементів і даних, в яких зазначаються:

1) в елементі “Категорія земель” (Category) - назва категорії земель за їх основним цільовим призначенням згідно з додатком 3 до Порядку ведення Державного земельного кадастру;

2) в елементі “Цільове призначення земельної ділянки” (Purpose) - цільове призначення земельної ділянки згідно з документацією із землеустрою, яке визначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель;

3) в елементі “Вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель згідно з документом, що є підставою для набуття права” (Use) - вид використання земельної ділянки, який визначається відповідно до частини п’ятої статті 20 Земельного кодексу України.

Форма власності на земельну ділянку

43. Елемент “Форма власності на земельну ділянку” (OwnershipInfo) наведений у додатку 17 та складається з елемента “Код форми власності” (Code), який заповнюється згідно з переліком “Код форми власності на земельну ділянку”, наведеним у додатку 18.

Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь

44. Елемент “Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь” (ParcelMetricInfo) наведений у додатку 19.

45. Елемент “Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь” (ParcelMetricInfo) складається з елементів, які стосуються метричних даних об’єкта, Державного земельного кадастру, в яких зазначаються:

1) в елементі “Унікальний номер ділянки в межах кварталу” (ParcelID) - унікальний чотиризначний номер земельної ділянки в межах кварталу;

2) в елементі “Опис земельної ділянки” (Description) - довільний опис земельної ділянки;

3) в елементі “Площа земельної ділянки” (Area) - одиниці виміру площі земельної ділянки (MeasurementUnit), значення площі (Size) та метод її визначення (DeterminationMethod), зокрема:

обчислення площі за значеннями координат точок повороту меж земельної ділянки, зазначених в електронному документі (ExhangeFileCoordinates);

значення площі, наведене у правовстановлюючому документі (DocExch);

переобчислення (Calculation) із зазначенням системи координат, в якій відбувалося переобчислення;

4) в елементі “Похибка” (Error) - середня квадратична похибка обчислення площі земельної ділянки;

5) в елементі “Блок опису зовнішніх полігонів земельної ділянки” (Externals) - відомості про зовнішні межі земельної ділянки;

6) в елементі “Блок опису внутрішніх полігонів земельної ділянки” (Internals) - відомості про внутрішні межі земельної ділянки.

46. Внесення відомостей в елементи, передбачені підпунктами 5 і 6 пункту 45 цих вимог, здійснюється за допомогою елемента “Межа об’єкта” (Boundary) згідно з додатком 11.

47. Якщо ділянка складається з кількох полігонів (архіпелагів), зовнішніх (Externals) меж може бути більш як одна. За наявності вкраплених ділянок (внутрішніх полігонів, так званих бубликів) відповідний елемент (Externals) включає в себе один або декілька внутрішніх полігонів.

Інформація про власника земельної ділянки

48. Елемент “Інформація про власника земельної ділянки” (ProprietorInfo) наведений у додатку 20.

49. Елемент “Інформація про власника земельної ділянки” (ProprietorInfo) складається з таких елементів, в яких зазначаються:

1) в елементі “Частка земельної ділянки” (ParcelPart) - частка кожного із співвласників земельної ділянки у відсотках (Percent) або у вигляді дробу (Part), якщо земельна ділянка перебуває у спільній частковій власності. У разі зазначення частки у вигляді дробу зазначаються чисельник (Numerator) та знаменник (Denominator) частки земельної ділянки;

2) в елементі “Інформація про власника земельної ділянки” (Authentication) - інформація про власника земельної ділянки - фізичну особу (NaturalPerson) або юридичну особу (LegalEntity), яка є власником земельної ділянки або набуває її у власність. Якщо земельна ділянка перебуває у спільній власності, співвласники зазначаються послідовно в алфавітному порядку за прізвищем для фізичних осіб та найменуванням для юридичних осіб;

3) в елементі “Шифр рядка власника за формою 6-зем” (ProprietorCode) - шифр рядка відповідного власника земельної ділянки згідно з формою 6-зем “Звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності” (річна);

4) в елементі “Пільги” (Privilege) - інформація про пільги, які має особа щодо земельної ділянки, зокрема в елементі “Дані про пільги” (RegistrationInfo) - стаття закону, що передбачає пільгу (RegName), та дата виникнення права на пільгу (RegistrationDate);

5) в елементі “Підстава набуття права власності” (PropertyAcquisitionJustification) - реквізити документа, що є підставою для набуття права власності на земельну ділянку, зокрема:

назва документа (код) (Document);

номер документа (DocumentNumber);

дата прийняття (укладення) документа (DocumentDate);

найменування органу, який прийняв рішення стосовно передачі земельної ділянки у власність (ApprovalAuthority);

6) в елементі “Назва документа (код)” (Document) - відомості згідно з переліком підстав набуття прав на земельну ділянку, наведеним у додатку 21;

7) в елементі “Блок додаткової інформації” (AdditionalInfoBlock) - додаткова інформація (AdditionalInfo) про власника земельної ділянки.

Права користування земельною ділянкою

50. Елемент “Права користування земельною ділянкою” (LegalModeInfo) наведений у додатку 22.

51. Елемент “Права користування земельною ділянкою” (LegalModeInfo) складається з елементів та відомостей про користування земельною ділянкою і осіб, які набули або набувають права користування земельною ділянкою, в яких зазначаються:

1) в елементі “Дані про права користування земельною ділянкою” (LegalModeType) - відомості про права користування земельною ділянкою згідно з додатком 23;

2) в елементі “Строк дії права” (Duration) - строки, з якими пов’язані початок (StartDate) та закінчення (ExpirationDate) строку дії права на земельну ділянку;

3) в елементі “Особа, яка набула (набуває) право” (Grantee) - інформація про особу, яка набула або набуває право на земельну ділянку;

4) в елементі “Особа, яка передає право” (Grantor) - інформація про особу, яка надає в користування земельну ділянку.

52. Внесення відомостей в елементи, передбачені підпунктами 3 і 4 пункту 51 цих вимог, здійснюється за допомогою елементів “Дані про фізичну особу” (NaturalPerson) та “Дані про юридичну особу” (LegalEntity) залежно від того, фізична чи юридична особа набуває або надає в користування таку земельну ділянку.

Реквізити документації

53. Елемент “Реквізити документації” (TechnicalDocumentationInfo) наведений у додатку 24.

54. Елемент “Реквізити документації” (TechnicalDocumentationInfo) складається з елементів, які містять інформацію про вид документації, проведення її державної експертизи та затвердження, в яких зазначаються:

1) в елементі “Вид документації” (DocumentationType) - код виду документації згідно з додатком 8;

2) в елементі “Дата складення документації” (DraftingDate) - дата складення документації виконавцем робіт (з урахуванням витрат часу на доопрацювання, що обумовлені зауваженнями, викладеними у висновку державної експертизи землевпорядної документації);

3) в елементі “Реєстраційні дані документації” (RegistrationDate) - така інформація:

в елементі “Обліковий номер документації” (BookNumber) - номер документації, який присвоюється її розробником або територіальним органом Держземагентства;

в елементі “Дата реєстрації” (RegistrationDate) - дата реєстрації документації;

в елементі “Орган, що зареєстрував документацію” (RegistrationAuthority) - найменування органу, який зареєстрував документацію;

4) в елементі “Перелік документів, які використовуються для формування електронного документа” (DocumentList) - послідовно відповідно до змісту документації код документа згідно з додатком 9. У разі відсутності коду документа, який міститься у документації, зазначається його повна назва;

5) в елементі “Відомості про проходження державної експертизи землевпорядної документації” (Expertise) - така інформація:

потреба у проведенні державної експертизи (ExperitseRequired) - код форми державної експертизи землевпорядної документації відповідно до Закону України “Про державну експертизу землевпорядної документації” згідно з додатком 10;

найменування органу Держземагентства (ExpertiseАuthority), зокрема структурного підрозділу центрального апарату або територіального органу Держземагентства, який проводив державну експертизу землевпорядної документації;

висновок державної експертизи землевпорядної документації (ExpertOpinion), де зазначаються типи висновків експертизи землевпорядної документації згідно з переліком, наведеним у додатку 25;

дата висновку (ExpertiseDate) державної експертизи землевпорядної документації відповідно до Закону України “Про державну експертизу землевпорядної документації”;

номер висновку (ExpertiseNumber) державної експертизи землевпорядної документації;

6) в елементі “Затвердження документації” (ApprovalInfo) - відомості про:

найменування органу (органу державної влади або органу місцевого самоврядування), який затвердив документацію (ApprovalAuthority);

дату документа, яким затверджено документацію (ApprovalDate);

номер документа, яким затверджено документацію (ApprovalNumber);

назву документа, яким затверджено документацію (ApprovalDocument);

7) в елементі “Дата акта приймання-передачі” (ApprovalActDate) - дата підписання акта приймання-передачі виконаних робіт із землеустрою та/або оцінки земель між їх розробником та замовником.

55. Якщо документація не проходила державної експертизи землевпорядної документації, в елементі “Відомості про проходження державної експертизи землевпорядної документації” (Expertise) не зазначається інформація в елементах ExpertiseАuthority, ExpertOpinion, ExpertiseDate та ExpertiseNumber, тобто не зазначається інформація про найменування структурного підрозділу центрального апарату або територіального органу Держземагентства, дату та номер висновку експертизи.

Державний акт на земельну ділянку/свідоцтво про право власності на нерухоме майно

56. Елемент “Державний акт на земельну ділянку/свідоцтво про право власності на нерухоме майно” (StateActInfo) наведений у додатку 26.

57. Елемент “Державний акт на земельну ділянку/свідоцтво про право власності на нерухоме майно” (StateActInfo) складається з елементів, до яких вноситься інформація про реквізити державного акта на земельну ділянку/свідоцтва про право власності на нерухоме майно, його видачу та державну реєстрацію, в яких зазначаються:

1) в елементі “Тип державного акта” (StateActType) - назва державного акта на земельну ділянку згідно з додатком 27 (далі - державний акт);

2) в елементі “Бланк державного акта на земельну ділянку/свідоцтва про право власності на нерухоме майно” (StateActForm) - серія (Series) та номер (Number) державного акта/свідоцтва про право власності на нерухоме майно;

3) в елементі “Реєстрація державного акта” (StateActRegistrationInfo) - номер Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі (RegistrationBookNumber), в яку внесено запис про державну реєстрацію державного акта, та номер її розділу (SectionNumber), реєстраційний номер державного акта (RegistrationNumber), дата реєстрації (RegistrationDate), а також відомості про осіб, які підписали та зареєстрували державний акт (RegistrationPersonInfo);

4) в елементі “Відомості про осіб, які підписали та зареєстрували державний акт” (RegistrationPersonInfo) - відомості про:

осіб, які підписали державний акт (SignedByName), та їх посади (SignedByPosition);

особу, яка зареєструвала державний акт (RegisteredBy), та її посаду (RegisteredByPosition);

5) в елементі “Дата видачі державного акта /свідоцтва про право власності на нерухоме майно” (DeliveryDate) - дата видачі державного акта /свідоцтва про право власності на нерухоме майно набувачу земельної ділянки або його представнику;

6) в елементі “Відомості про особу, яка отримала державний акт/ свідоцтво про право власності на нерухоме майно” (DeliveryPerson) - дані про фізичну особу, якій видано державний акт / свідоцтво про право власності на нерухоме майно (NaturalPerson), згідно з додатком 28;

7) в елементі “Документ, на підставі якого видано державний акт” (EntitlementDocument) - назва документа (код) (Document), номер документа (DocumentNumber), дата прийняття (укладення) документа (DocumentDate) та найменування органу, який прийняв рішення (ApprovalAuthority). Відомості до елемента “Назва документа (код)” (Document) вносяться згідно з переліком підстав набуття прав на земельну ділянку, наведеним у додатку 21;

8) в елементі “Відомості про відмітку на державному акті” (MarkInfo) послідовно залежно від розташування даних у державному акті на право власності на земельну ділянку зазначаються відомості про:

відмітку нотаріуса на державному акті на право власності на земельну ділянку (NotaryMark), у тому числі зазначаються найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу та (або) прізвище, ім’я та по батькові нотаріуса, який проставив відмітку (NotaryName), дата проставлення відмітки (NotaryMarkDate) та її номер (NotaryMarkNumber);

відмітку органу, який здійснює реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на державному акті на право власності на земельну ділянку (RegistrationAuthorityMark), у тому числі зазначаються найменування територіального органу Держземагентства (RegistrationAuthorityName), дата проставлення відмітки (RegistrationAuthorityDate) та її номер (RegistrationAuthorityNumber);

осіб, які набули (набувають) право власності на земельну ділянку (OwnerName), шляхом проставлення відмітки на державному акті.

Оцінка земельної ділянки

58. Елемент “Оцінка земельної ділянки” (ValuationInfo) наведений у додатку 29.

59. Елемент “Оцінка земельної ділянки” (ValuationInfo) складається з елементів, які містять відомості про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, в яких зазначаються:

в елементі “Нормативна грошова оцінка” (Normative) - відомості про:

дату оцінки (ValuationDate) - дата, зазначена в технічній документації з нормативної грошової оцінки земель;

значення грошової оцінки (Value) - значення нормативної грошової оцінки земельної ділянки у гривнях;

виконавця робіт (Executor) - відомості про суб’єкта господарювання, який проводив нормативну грошову оцінку земель, згідно з додатком 4;

дані про технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки (ValuationDocumentation) - номер технічної документації (Number) та її описова частина (Attribute).

Оренда земельної ділянки

60. Елемент “Оренда земельної ділянки” (LeaseInfo) наведений у додатку 30.

61. Елемент “Оренда земельної ділянки” (LeaseInfo) складається з елементів та даних про договір оренди земельної ділянки, в яких зазначаються:

1) в елементі “Рішення про передачу земельної ділянки в оренду” (ExecutivePowerDecision) - інформація про орган, який прийняв рішення про передачу земельної ділянки в оренду (ExecutivePower), вид документа (ApprovalDocument), назву документа (ApprovalDocumentName), дату його прийняття (ApprovalDate) та номер (ApprovalDocumentNumber).

Цей елемент заповнюється у разі передачі земельної ділянки в оренду із земель державної або комунальної власності;

2) в елементі “Інформація про договір оренди земельної ділянки” (LeaseAgreement) - дані про:

всіх орендарів земельної ділянки (Leasees) із зазначенням інформації про кожного орендаря земельної ділянки (Leasee) згідно з додатком 28 або 31 залежно від особи, яка виступає орендарем земельної ділянки (фізичної або юридичної особи);

площу земельної ділянки або її частини, наданої в оренду (зазначається у кв. метрах або гектарах) (Area);

строк оренди земельної ділянки (дата початку оренди (StartDate), дата закінчення оренди (ExpirationDate) та строк дії договору оренди (LeaseDuration);

орендну плату (Rent), яка включає в себе інформацію про розмір орендної плати за користування земельною ділянкою або її частиною, визначений у грошовій (MoneyRent) чи іншій формі (OtherRent);

реєстраційний номер державної реєстрації договору оренди (RegistrationNumber);

дату державної реєстрації договору оренди (RegistrationDate) - дату внесення запису про реєстрацію договору оренди землі до Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі;

3) в елементі “Блок опису зовнішніх полігонів оренди земельної ділянки” (Externals) - відомості про зовнішні межі орендованої земельної ділянки;

4) в елементі “Блок опису внутрішніх полігонів оренди земельної ділянки” (Internals) - відомості про внутрішні межі орендованої земельної ділянки.

Внесення відомостей у зазначені елементи здійснюється за допомогою елемента (Boundary) згідно з додатком 11 (комплексний тип “Межа об’єкта”).

Суборенда земельної ділянки

62. Елемент “Суборенда земельної ділянки” (SubleaseInfo) наведений у додатку 32.

63. Елемент “Суборенда земельної ділянки” (SubleaseInfo) складається з елементів та даних про договір суборенди земельної ділянки, в яких зазначаються:

1) в елементі “Блок опису всіх суборендарів” (Subleasees) - відомості про фізичних або юридичних осіб (суборендарів земельної ділянки) згідно з додатком 28 або 31;

2) в елементі “Дата державної реєстрації договору суборенди землі” (RegistrationDate) - дата внесення запису про реєстрацію договору суборенди землі до Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі;

3) в елементі “Реєстраційний номер договору суборенди землі” (RegistrationNumber) - реєстраційний номер договору суборенди земельної ділянки відповідно до встановленої форми;

4) в елементі “Площа земельної ділянки або її частини” (Area) - площа земельної ділянки або її частини, переданої в суборенду;

5) в елементі “Плата за суборенду” (Subrent) - інформація про розмір орендної плати за користування земельною ділянкою або її частиною, визначений у договорі, у грошовій (MoneySubrent) чи іншій формі (OtherSubrent);

6) в елементі “Строк суборенди” (SubleaseTerm) - відомості про строк суборенди земельної ділянки (дата початку суборенди (StartDate), дата закінчення суборенди (ExpirationDate) та строк дії договору суборенди (SubleaseDuration);

7) в елементі “Блок опису зовнішніх полігонів суборенди земельної ділянки” (Externals) - відомості про зовнішні межі суборендованої земельної ділянки;

8) в елементі “Блок опису внутрішніх полігонів суборенди земельної ділянки” (Internals) - відомості про внутрішні межі суборендованої земельної ділянки.

Внесення відомостей у зазначені елементи здійснюється за допомогою елемента (Boundary) згідно з додатком 11 (комплексний тип “Межа об’єкта”).

Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою

64. Елемент “Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою” (RestrictionInfo) наведений у додатку 33.

65. Елемент “Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою” (RestrictionInfo) включає елементи, у яких зазначається інформація про встановлення та припинення обмеження щодо використання земельної ділянки, в яких зазначаються:

1) в елементі “Код обмеження” (RestrictionCode) - код згідно з переліком обмежень щодо використання земельних ділянок, наведеним у додатку 6 до Порядку ведення Державного земельного кадастру;

2) в елементі “Зміст обмеження” (RestrictionName) зазначається назва обмеження щодо використання земельної ділянки;

3) в елементі “Блок опису зовнішніх полігонів зони обмеження” (Externals) - відомості про зовнішні межі зони обмеження;

4) в елементі “Блок опису внутрішніх полігонів зони обмеження” (Internals) - відомості про внутрішні межі зони обмеження.

Внесення відомостей у зазначені елементи здійснюється за допомогою елемента (Boundary) згідно з додатком 11 (комплексний тип “Межа об’єкта”);

5) в елементі “Підстава для виникнення права земельного сервітуту, емфітевзису, суперфіцію та інших обмежень щодо користування земельною ділянкою” (RestrictionEntitlement) - відомості про:

код документа, на підставі якого виникає право (DocumentType), згідно з додатком 34;

назву документа, на підставі якого виникає обмеження щодо користування земельною ділянкою (DocumentName);

дату прийняття (укладення) документа, що є підставою для встановлення обмеження щодо користування земельною ділянкою (DocumentDate);

дані про фізичну особу (NaturalPerson) та (або) юридичну особу (LegalEntity), які прийняли (уклали) документ, що є підставою для встановлення обмеження щодо користування земельною ділянкою;

6) в елементі “Строк дії” (RestrictionTerm) - відомості про строк (Time) обмеження щодо користування земельною ділянкою (дата початку дії обмеження (StartDate), дата закінчення дії обмеження (ExpirationDate), строк дії обмеження (Duration). У разі встановлення обмеження на невизначений строк про це зазначається в елементі “Постійний” (Permanent);

7) в елементі “Дата реєстрації обмеження” (RegistrationDate) - дата реєстрації обмеження щодо користування земельною ділянкою;

8) в елементі “Реєстраційний номер обмеження” (RegistrationNumber) - реєстраційний номер обмеження щодо користування земельною ділянкою або номер реєстрації документа, на підставі якого встановлюється обмеження;

9) в елементі “Блок опису всіх осіб, на користь яких встановлено обмеження” (Beneficiaries) - відомості про фізичних (NaturalPerson) та (або) юридичних осіб (LegalEntity), на користь яких встановлено обмеження щодо користування земельною ділянкою;

10) в елементі “Плата за користування земельною ділянкою” (Payment) - інформація про платність (Paid) або безоплатність (Free) користування земельною ділянкою. Якщо користування земельною ділянкою є платним, зазначається розмір плати у грошовій (MoneyRent) чи іншій формі (OtherRent).

Угіддя земельної ділянки

66. Елемент “Угіддя земельної ділянки” (LandParcelInfo) наведений у додатку 35.

67. Елемент “Угіддя земельної ділянки” (LandParcelInfo) включає елементи, у яких зазначаються ідентифікаційні та метричні дані угідь земельної ділянки та в яких зазначаються:

1) в елементі “Кадастровий номер” (CadastralCode) - унікальний кадастровий номер земельної ділянки;

2) в елементі “Код угіддя” (LandCode) - код угіддя згідно з додатком 4 до Порядку ведення Державного земельного кадастру;

3) в елементі “Метрична інформація” (MetricInfo) - такі дані:

площа угіддя (Area) - інформація про одиниці виміру площі угіддя (MeasurementUnit), значення площі (Size), метод визначення площі (DeterminationMethod) за координатами точок повороту меж угіддя, зазначеними в електронному документі (ExhangeFileCoordinates), згідно із значенням площі, зазначеним у правовстановлюючому документі (DocExch), або шляхом переобчислення (Calculation);

периметр угіддя (Perimeter) - периметр межі угіддя;

середня квадратична похибка обчислення площі угіддя (Error);

опис меж угідь земельної ділянки лініями (полілініями) здійснюється за допомогою елементів “Блок опису зовнішніх полігонів угіддя земельної ділянки” (Externals) та “Блок опису внутрішніх полігонів угідь земельної ділянки” (Internals). Внесення відомостей у зазначені елементи здійснюється за допомогою елемента (Boundary) згідно з додатком 11 (комплексний тип “Межа об’єкта”).

Суміжники об’єкта Державного земельного кадастру

68. Елемент “Суміжники об’єкта Державного земельного кадастру” (AdjacentUnitInfo) наведений у додатку 36.

69. Елемент “Суміжники об’єкта Державного земельного кадастру” (AdjacentUnitInfo) включає елементи, у яких зазначаються відомості про суміжні ділянки об’єкта Державного земельного кадастру та осіб, які є їх власниками або розпорядниками, та в яких зазначаються:

1) в елементі “Кадастровий номер/обліковий номер суміжного об’єкта Державного земельного кадастру” (CadastralNumber) - унікальний номер суміжного об’єкта Державного земельного кадастру;

2) в елементі “Межі з суміжником” (AdjacentBoundary) - опис меж із суміжним об’єктом Державного земельного кадастру згідно з додатком 11 (комплексний тип “Межа об’єкта”);

3) в елементі “Ознака конфлікту меж” (Conflict) - межі, які перетинаються із сусідніми об’єктами Державного земельного кадастру;

4) в елементі “Власник або розпорядник” (Proprietor) - особа, яка є власником суміжного об’єкта Державного земельного кадастру або має право розпоряджатися ним;

5) в елементі “Блок додаткової інформації” (AdditionalInfoBlock) - будь-яка додаткова інформація в довільній формі, що стосується суміжного об’єкта Державного земельного кадастру.

Комплексні типи

70. Для внесення даних до елементів електронного документа використовуються уніфіковані типи даних (комплексні типи) згідно з додатками 4, 6, 11, 28, 31, 37 і 38, в яких зазначаються:

1) у комплексному типі “Відомості про виконавця робіт” (ExecutorInfo) - інформація про:

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця або найменування юридичної особи, яка є розробником документації із землеустрою (CompanyName);

податковий номер юридичної особи або фізичної особи - підприємця, яка є розробником документації із землеустрою (EDRPOU);

серію (LicenseSeries), номер (LicenseNumber), дату видачі (LicenseIssuedDate) ліцензії на проведення робіт із землеустрою та/або оцінки земель;

прізвище, ім’я, по батькові (ChiefName) та посаду (ChiefPosition) особи, що відповідає за дотримання вимог законодавства під час виконання таких робіт (Chief);

прізвище, ім’я, по батькові (ExecutorName) та посаду (ExecutorPosition) особи, яка є безпосереднім виконавцем робіт із землеустрою та/або оцінки земель, контактну інформацію (ContactInfo);

місце проживання (PostalAddress) виконавця робіт з використанням комплексного типу, зазначеного у підпункті 6 цього пункту.

Комплексний тип “Відомості про виконавця робіт” наведений у додатку 4;

2) у комплексному типі “Координати вузлів полігона об’єкта Державного земельного кадастру” (PointInfo) - дані про:

визначення вузлів полігона об’єкта Державного земельного кадастру (Point) та присвоєння UPID - унікального номера вузла полігона об’єкта Державного земельного кадастру, його ім’я (PN) та метод їх визначення (DeterminationMethod);

просторові координати точок повороту меж об’єкта Державного земельного кадастру (X, Y), точність їх визначення (MX, MY), а також відомості про закріплення їх межовими знаками (Н), точність встановлення межових знаків (MH), опис точки (Description). 

Комплексний тип “Координати вузлів полігона об’єкта Державного земельного кадастру” наведений у додатку 6;

3) у комплексному типі “Межа об’єкта” (Boundary) - дані про:

опис меж (ліній, поліліній) об’єкта Державного земельного кадастру, угідь, обмежень, частини земельної ділянки (об’єкта), на яку поширюється право користування, та присвоєння унікальних номерів полілінії об’єкта, номерів вузлів її початку та закінчення;

замкнутість ліній (поліліній) об’єкта в межах об’єкта Державного земельного кадастру.

Комплексний тип “Межа об’єкта” (Boundary) наведений у додатку 11;

4) у комплексному типі “Дані про фізичну особу” (NaturalPerson) - відомості про:

прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи з використанням комплексного типу, зазначеного у підпункті 7 цього пункту;

податковий номер фізичної особи (TaxNumber);

документ, що посвідчує особу (Passport) (назва документа (DocumentType), серія (PassportSeries), номер (PassportNumber), дата видачі (PassportIssuedDate) та орган, який видав документ (IssuanceAuthority);

додаткові дані про фізичну особу (AdditionalInfo);

громадянство фізичної особи (Citizenship);

місце проживання фізичної особи (Address) з використанням комплексного типу, зазначеного у підпункті 6 цього пункту. 

Комплексний тип “Дані про фізичну особу” наведений у додатку 28;

5) у комплексному типі “Дані про юридичну особу” (LegalEntity) - такі відомості:

найменування юридичної особи (Name);

податковий номер юридичної особи (EDRPOU);

місцезнаходження юридичної особи (Address) з використанням комплексного типу, зазначеного у підпункті 6 цього пункту;

додаткова інформація про юридичну особу (AdditionalInfo). 

Комплексний тип “Дані про юридичну особу” наведений у додатку 31;

6) у комплексному типі “Адреса” (Address) - такі дані:

код країни згідно з Класифікатором країн світу ДК007-96 (Country);

поштовий індекс (ZIP);

назва адміністративно-територіальної одиниці (Region);

назва району області, м. Києва або м. Севастополя чи міста обласного значення (District);

назва міста, селища чи села (Settlement);

вулиця (проспект, бульвар, провулок, узвіз тощо) (Street);

номер будинку (Building);

номер корпусу (Block);

номер квартири (офісу) (BuildingUnit).

Комплексний тип “Адреса” наведений у додатку 37;

7) у комплексному типі “Прізвище, ім’я, по батькові” (FullNameType) - прізвище (LastName), ім’я (FirstName) та по батькові (MiddleName) фізичної особи.

Комплексний тип “Прізвище, ім’я, по батькові” наведений у додатку 38.

Електронний цифровий підпис електронного документа

71. Залежно від порядку формування та проведення перевірки електронного документа його зміст доповнюється елементами, які включають електронний цифровий підпис та відомості про осіб, відповідальних за формування даних електронного документа.

72. Електронний цифровий підпис в електронному документі накладається згідно із Законами України “Про електронні документи та електронний документообіг” і “Про електронний цифровий підпис”.


{Додатки 1-39 до вимог}

{Додатки 2-52 до Порядку}
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 17 жовтня 2012 р. № 1051

ПЕРЕЛІК 
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р. № 15 “Про порядок ведення державного земельного кадастру” (ЗП України, 1993 р., № 3, ст. 55).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 р. № 99 “Про внесення змін до Положення про порядок ведення державного земельного кадастру та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 1992 р. № 532” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 5, с. 182).

3. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. № 1919 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 42, ст. 2096).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1088 “Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 30, ст. 1532).

5. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2004 р. № 792 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 25, ст. 1650).

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 травня 2006 р. № 295 “Про передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства “Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах” до сфери управління Мін’юсту”.

7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 липня 2006 р. № 419 “Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 травня 2006 р. № 295”.

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 748 “Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1088” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 54, ст. 1879).

9. Пункти 1 і 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 844 “Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 61, ст. 2158).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1021 “Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 75, ст. 2557).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1404 “Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1021” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 101, ст. 3531).

12. Пункт 1 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1413 “Питання Державної служби геодезії, картографії та кадастру” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 6).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. № 749 “Про затвердження Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2263).

14. Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1117 “Про ідентифікацію об’єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на них” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 94, ст. 3347).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 р. № 791 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1021 і від 18 серпня 2010 р. № 749 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1998 р. № 2073” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 57, ст. 2283).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1388 “Про внесення зміни до пункту 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1021” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 3, ст. 83).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. № 258 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1021” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 24, ст. 919).

18. Пункти 1 і 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2012 р. № 808 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 65, ст. 2669).