ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРГАЗ"
 

Н А К А З
 

 N 35 від 30.07.97                    Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      2 жовтня 1997 р.
 vd970730 vn35                        за N 451/2255
 

Про затвердження Положення про порядок технічного
обслуговування внутрішньобудинкових систем
газопостачання житлових будинків, громадських
будівель, підприємств побутового та комунального
призначення

 

     З метою нормативного забезпечення виконання технічного обслуговування і безпечної експлуатації внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення Н А К А З У Ю:
 

     1. Затвердити Положення про порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення (додається).
 

 Голова правління                                      Т.М. Фреюк

Затверджено
наказом Державної акціонерної
холдингової компанії "Укргаз"
від 30 липня 1997 р. N 35
 

Положення
про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем
газопостачання житлових будинків громадських будівель,
підприємств побутового та комунального призначення
 

1. Галузь використання
 

     Дія цього Положення поширюється на спеціалізовані підприємства газопостачання та газифікації Державної акціонерної холдингової компанії "Укргаз" (далі - СПГГ). Положення є обов'язковим для виконання ними та підприємствами, установами, організаціями незалежно від їхньої відомчої належності і форм власності, що експлуатують внутрішньобудинкові системи газопостачання (далі - ВБСГ) природного та зрідженого газу в житлових будинках (квартирах), громадських будівлях, підприємствах комунального та побутового призначення, а також окремими громадянами, що мають житлові будинки (квартири) або їх частину на праві приватної власності, на яких відкрито особовий рахунок (далі - власники).
 

2. Нормативні посилання
 

     Це Положення розроблено на базі таких нормативних документів:

     - Правил безпеки в газовому господарстві (далі - ПБГГ), затверджених постановою колегії Держгіртехнагляду України від 13.05.92 N 5;

     - СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжение";

     - ГОСТ 5542-88 "Газы горючие природные для промышленного и комунального назначения. Технические условия";

     - ГОСТ 20448-90 "Газы углеводородные сжиженные топливные для комунально-бытового потребления";

     - Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції житлових будівель в містах та селищах України, КДП-204/12 Україна 193-91, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу від 31.12.91 р. N 135;

     - Правил технічної експлуатації систем газопостачання Української УРСР, затверджені Мінжитлокомунгоспом УРСР 08.12.80 р. і занесених під номером НАОП 1.1.23-1.18.80 в Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.
 

3. Загальні положення
 

     3.1. Положення розроблено згідно з Протоколом спільного засідання Постійної Урядової комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і бюро Національної Ради з питань безпечної життєдіяльності населення від 07.04.97.

     3.2. Метою Положення є нормативне забезпечення виконання технічного обслуговування для безпечної експлуатації ВБСГ житлових будинків та громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення.

     3.3. Основні терміни, які використовуються в Положенні, та їх визначення наведено в додатку 1.

     3.4. Технічне обслуговування газопроводів і газового обладнання житлових будинків та громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення в населених пунктах України здійснюється СПГГ згідно з договорами з власниками зазначених об'єктів (зразок договору - додаток 2).

     У договорі повинні бути визначені взаємні зобов'язання власника та СПГГ щодо безпечної експлуатації ВБСГ, порядок їх технічного обслуговування, відповідальність за додержання умов договору згідно з чинним законодавством, в тому числі за якісне і своєчасне проведення технічного обслуговування ВБСГ, а також відповідальність за допущені збитки, що завдані власнику внаслідок нещасних випадків чи аварій, викликаних неналежним обслуговуванням систем газопостачання та газових приладів.

     3.5. Планове технічне обслуговування (далі - ПТО) та дрібний ремонт газової апаратури і приладів, пов'язаний із заміною гвинтів, штифтів, пружин, ущільнюючих матеріалів при перепакуванні фланцевих та різьбових з'єднань і запірних пристроїв, застосуванні зварювальних робіт на газопроводах ВБСГ виконується за рахунок експлуатаційних витрат СПГГ.

     3.6. Заміна виявлених під час технічного обслуговування несправних елементів ВБСГ та їх ремонт виконуються СПГГ в терміни і на умовах, які передбачено договором з власником.

     3.7. Обсяги технічного обслуговування визначаються даним Положенням, чинними ПБГГ та правилами технічної експлуатації систем газопостачання, інструкціями заводів - виробників газового обладнання.

     3.8. Роботи щодо усунення аварійних ситуацій у ВБСГ, які можуть призвести до нещасного випадку, не входять до обсягу технічного обслуговування і виконуються бригадами аварійно-диспетчерських служб (далі - АДС) СПГГ за рахунок їх експлуатаційних витрат. У разі ліквідації аварійної ситуації бригада АДС повинна забезпечити технічно безпечний стан ВБСГ. Ремонт газового обладнання ВБСГ після усунення аварійної ситуації здійснюється в порядку, передбаченому цим Положенням.

     3.9. Технічне обслуговування ВБСГ грунтується на планово-попереджувальній системі робіт, яка включає:

     - ПТО;

     - планову перевірку щільності споруд ВБСГ та газових приладів;

     - технічне обслуговування за заявками (далі - ТОЗ) власників (абонентів) газового обладнання в період між ПТО або між плановими перевірками на щільність.
 

4. Порядок проведення технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
 

     4.1. ПТО виконується за графіком, затвердженим керівником СПГГ, з періодичністю, що наведена в додатку 3 цього Положення. Графік надається власнику для забезпечення ним можливості виконання СПГГ робіт з технічного обслуговування ВБСГ. Додержання графіка є обов'язковим як для СПГГ, так і для власника ВБСГ.

     На підставі вищезазначеного графіка експлуатаційними службами СПГГ розробляються щомісячні графіки робіт, які є підставою для видачі виконавцям змінних завдань на проведення робіт з технічного обслуговування.

     4.2. Якість робіт при проведенні ПТО повинна забезпечити безвідмовне та безпечне функціонування ВБСГ в термін між ПТО,

     4.3. Під час проведення ПТО ВБСГ виконуються такі роботи:

     - перевірка на щільність газопроводів, газових приладів та апаратів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

     - ліквідація виявлених витоків газу;

     - перевірка відповідності установки газових приладів, прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

     - перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та газових приладів, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;

     - перевірка димових та вентиляційних каналів на наявність тяги;

     - розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах та газових приладах;

     - перевірка працездатності газової апаратури, пальників, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;

     - очистка теплообмінних апаратів від сажі та окалини;

     - дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

     - інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.

     4.4. Технологія робіт з технічного обслуговування (ПТО або ТОЗ) ВБСГ регламентується виробничими (технологічними) інструкціями СПГГ, які містять вимоги до обсягів робіт, послідовності виконання різних операцій, методів і обсягів перевірки якості виконуваних робіт.

     4.5. У процесі проведення ПТО або ТОЗ СПГГ та власник повинні забезпечити усунення виявлених несправностей ВБСГ.

     У випадку, якщо несправні газові прилади потребують ремонту в умовах майстерні, то вони повинні бути замінені на справні або відключені від газопостачання.

     4.6. ПТО повинна виконувати бригада слюсарів під керівництвом майстра (бригадира). За бригадою закріплюється певна дільниця, на якій здійснюються всі види робіт з технічного обслуговування.

     До складу бригади включаються слюсарі з експлуатації та ремонту газового обладнання, які мають кваліфікацію не нижче 2 розряду, пройшли спеціальне навчання та мають посвідчення про допуск до проведення технічного обслуговування ВБСГ.

     Роботи з технічного обслуговування відповідних ВБСГ можуть виконувати ланка слюсарів на чолі із старшим (відповідальним) або один слюсар з експлуатації та ремонту газового обладнання; роботи з технічного обслуговування ВБСГ повинні відповідати вимогам ПБГГ (розділ 6).

     4.7. Власник ВБСГ під особистий підпис попереджається про дату проведення ПТО. Абоненти повинні бути завчасно, не пізніше ніж за 5 діб, попереджені через відповідні оголошення, вивішені в під'їздах будинків.

     4.8. У відповідності з п.3.9 Положення планова перевірка щільності ВБСГ виконується за нарядом-допуском бригадою під керівництвом майстра за допомогою газу або повітря під тиском 500 даПа (мм вод.ст.).

     4.9. Самовільно встановлене або непридатне до подальшої експлуатації газове обладнання, а також прилади з відводом продуктів згорання газу в димові канали, в яких відсутня тяга, повинні відключатися з оформленням відповідного акта.

     4.10. У процесі проведення ПТО або ТОЗ працівники СПГГ зобов'язані проводити роз'яснювальну роботу серед власників (абонентів) та практичний інструктаж з правил безпечного користування газовими приладами. Після закінчення робіт працівник СПГГ записує в абонентську книжку відомості про виконані роботи та проведений інструктаж.

     Абонент посвідчує своїм підписом факт проведення робіт по технічному обслуговуванню (ПТО чи ТОЗ) та одержання інструктажу.

     Повторний інструктаж можуть отримати не всі члени сім'ї, а тільки абоненти, що присутні при виконанні цих робіт.

     4.11. Виконані роботи приймає майстер. На кожний об'єкт (багатоквартирний будинок, квартира, об'єкт громадського призначення) складається акт про підсумки планового технічного обслуговування або технічного обслуговування за заявкою та інвентаризаційна відомість (додатки 4, 5).

     Майстер, який прийняв роботу від слюсарів, перевіряє якість робіт, звіряє інвентаризаційну відомість з проектною документацією щодо кількості газифікованих квартир та встановлених газових приладів і передає всю документацію разом з актом про підсумки ПТО чи ТОЗ з висновками стосовно якості робіт керівнику підприємства на затвердження. Затверджений акт та відомість є основними документами, що підтверджують виконання робіт. Термін зберігання акта та відомості - до наступного технічного обслуговування.

     4.12. За підсумками ПТО або ТОЗ СПГГ складає і надає власнику ВБСГ перелік недоліків, виявлених під час ПТО чи ТОЗ, які повинні бути усунені, а саме:

     - відсутність тяги в димових і вентиляційних каналах;

     - наявність елементів ВБСГ, які потребують заміни або ремонту;

     - наявність газопроводів та запірних пристроїв, які потребують очищення від корозії і пофарбування;

     - незабезпечення вільного доступу до газопроводів та запірних пристроїв.

     Роботи з капітального ремонту газового обладнання в період між ПТО здійснюються СПГГ за окремим договором з власником ВБСГ.
 

5. Технічне обслуговування ВБСГ за заявками абонентів (ТОЗ)
 

     5.1. Технічне обслуговування ВБСГ за заявками абонентів виконується СПГГ:

     5.1.1. В період між перевірками ВБСГ на щільність;

     5.1.2. В період між термінами виконання ПТО.

     5.2. Структура управління роботами по ТОЗ визначається СПГГ самостійно з урахуванням обсягів робіт по обслуговуванню та специфіки місцевих умов.

     5.3. Заявки, що надійшли від абонентів, власників житлового фонду та інших осіб по телефону або при особистому зверненні в СПГГ реєструються в спеціальному журналі.

     5.4. Час прибуття працівника СПГГ на об'єкт визначається особою, що прийняла заявку, після узгодження з абонентом.

     5.5. Після реєстрації заявки в журналі заповнюється заявочний талон, Заявочний талон передається працівнику СПГГ для виконання робіт.

     5.6. Працівник СПГГ повинен прибути до абонента у зазначений у талоні час і пред'явити службове посвідчення.

     5.7. Термін закінчення встановлюється працівником СПГГ на основі діючих норм часу залежно від обсягу та складності робіт, а також залежно від наявності запасних деталей та вузлів (термін проведення ремонту не повинен перевищувати 7 днів).

     5.8. Газові прилади, на які заводи-виготовлювачі поставляють запасні частини для гарантійного ремонту, обслуговуються протягом 3 діб.

     5.9. Імпортні газові прилади ремонтуються в строки, погоджені з абонентом.

     5.10. Технологія виконання заявочного технічного обслуговування проводиться в такій послідовності:

     - зі слів абонента та шляхом огляду газового приладу визначається перелік робіт і необхідна кількість запасних частин та матеріалів для проведення ремонту;

     - у разі відсутності необхідних запасних частин та матеріалів, або коли для ремонту потрібно спеціальне обладнання, працівник СПГГ викликає оперативку бригаду з потрібними запасними частинами, матеріалами і апаратурою;

     - у разі потреби складного ремонту вузла газового приладу, працівник СПГГ відправляє його до майстерні;

     - до одержання необхідних вузлів працівник СПГГ опечатує несправний газовий прилад і сповіщає абонента про час закінчення ремонту;

     - після закінчення ремонту газового приладу працівник газового господарства перевіряє на щільність усі з'єднання, дієздатність приладу, а також налагоджує режим горіння. У разі наявності у абонента інших газових приладів працівник СПГГ оглядає і перевіряє справність газових приладів, щільність з'єднання внутрішньоквартирних газопроводів, наявність тяги в димарях та інше;

     - особлива увага надається стану газопроводів у місцях їх переходу через міжповерхове перекриття та стіни (перевірка на щільність, відсутність корозії та інше). Знайдені при огляді та перевірці порушення газового обладнання усуваються працівником СПГГ.

     5.11. Для отримання дозволу на виконання робіт з ТОЗ, передбаченими в п.5.2.1, СПГГ повинні виконати організаційно-технічні умови переходу СПГГ на технічне обслуговування за заявками (додаток 6). Дозвіл видає Державна акціонерна холдингова компанія "Укргаз" за погодженням з Держнаглядохоронпраці України після перевірки якості виконання організаційно-технічних заходів, зазначених у додатку 6 цього Положення.
 

6. Відповідальність за якість робіт
 

     6.1. СПГГ несе відповідальність за якість ремонтних робіт, забезпечуючи такі гарантійні терміни (коефіцієнти поправки, залежно від терміну роботи газових приладів, зазначено в додатку 7):

     газові плити - 9 місяців;

     ємнісні водонагрівачі, опалювальні котли, газифіковані печі - 4 місяці;

     проточні газові водонагрівачі - 3 місяці.

     6.2. У разі повторного надходження заявки в період гарантійного терміну СПГГ виконує ремонтні роботи безкоштовно за умови виконання "Типової інструкції по безпечному користуванню побутовими приладами і апаратами" (додаток N 39 до ПБГГ).

     6.3. При порушенні абонентом "Типової інструкції..." СПГГ не несе матеріальної відповідальності за вихід з ладу відремонтованого обладнання (при умові наявності відповідного акта).